ราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำ จากสามแยกบ้านวัดหนองแสง ไปยังหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 (บ้านหนองแสงหมู่ที่ 2)

11 ก.ค. 2023 09:00:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ดุมใหญ่ 403