ปรับปรุงล่าสุด 14 ม.ค. 2021 17:20:16 2,483

                       

ข้อมูลสภาพทั่วไป

             องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลาง มีพื้นที่ให้บริการประชาชนตำบลดุมใหญ่ ทั้งหมด 13 หมู่บ้าน และเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล 1 ใน 14 องค์การบริหารส่วนตำบล ของอำเภอม่วงสามสิบ ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยและมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ ครั้งแรกตั้งอยู่ที่บ้านหนองแสง หมู่ที่ 13 และปัจจุบันย้ายมาตั้งอยู่ที่บ้านบัวยาง หมู่ที่8 ตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

      องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ มีเนื้อที่ทั้งหมด 75.40 ตารางกิโลเมตร หรือ 47,125 ไร่ เป็นพื้นที่การเกษตร 21,320 ไร่ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอม่วงสามสิบ ประมาณ 14 กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 50 กิโลเมตร

ลำดับที่    ชื่อหมู่บ้าน               หมู่ที่     เนื้อที่ (ตร.กม.)      พื้นที่ทั้งหม(ไร่)      พื้นที่ทำการเกษตร     
1 บ้านดงยาง 1 6.45 4,087.50 1,765
2 บ้านหนองแสง 2 4.29 2,650 2,210
3 บ้านฮ่องไผ่ 3 6.89 4,306.25 1,475
4 บ้านโพนเพ็ก 4 5.88 3,675 727
5 บ้านดุมน้อย 5 5.62 3,512.50 2,183
6 บ้านดุมใหญ่ 6 5.81 3,631.25 2,771
7 บ้านท่าลาด 7 6.79 4,243.75 1,422
8 บ้านบัวยาง 8 8.88 5,550 1,500
9 บ้านดอนชี 9 4.94 3,087.50 1,300
10 บ้านโนนเค็ง 10 4.74 2,793.75 200
11 บ้านเลิงน้อย 11 5.34 3,337.50 717
12 บ้านดงยาง 12 4.40 2,750 1,989
13 บ้านหนองแสง 13 5.60 3,500 3,061

 

 https://youtu.be/uLV8Lw5lwJM ลิ้งรายการออนซอนดุมใหญ่บอกเล่าเกี่ยวกับตำบลดุมใหญ่ในแบบเข้าใจง่าย

https://youtu.be/ckdN2RtvP7Y  ลิ้งรายกาTVชุมชนคนปั่นหม้อ