การจัดทำงบการเงินรวมของอปท.ปี 2565

การจัดทำงบการเงินรวม ขององค์กรปกครองส่วนถิ่น

เตรียมความพร้อมสำหรับการปิดบัญชีประจำปี 2565

แนวทางการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนต่าง ๆ (e-LAAS)

บำเหน็จบำนาญ การยื่นแบบฟอร์ม ปี 2565

การยื่นเรื่องและแบบพิมพ์ต่าง ๆ ในการขอรับบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

วารสารประชาสัมพันธ์

ฉบับที่ 7/2566

โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2567

วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4/2565 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565