ปรับปรุงล่าสุด 14 ม.ค. 2021 17:06:26 1,207

 

วิสัยทัศน์

     "องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ จะเป็นองค์กรที่มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การบริการมีคุณภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการขับเคลื่อนกลไกพัฒนา  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน"

พันธกิจ

1. ยกระดับคุณภาพชีวิต และพัฒนาสังคม

2. พัฒนาทุนทางสังคมและส่งเสริมอาชีพตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

3. ยกระดับกลไกการบริหารงานที่ขับเคลื่อนการพัฒนา

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1. ประชาชนมีโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอต่อความต้องการ

2. ประชาชนมีรายได้ต่อหัวต่อปีสูงกว่าเกณฑ์ จปฐ.

3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

4. สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ

5. ระบบการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์