ปรับปรุงล่าสุด 14 ม.ค. 2021 17:26:35 1,659

 

 

ข้อมูลหมู่บ้าน/เขตการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่มีจำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ จำนวน 13 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร รวม ครัวเรือน
ชาย หญิง
1 บ้านดงยาง 303 290 593 149 
2 บ้านหนองแสง 288 304 592 142 
3 บ้านฮ่องไผ่ 181 195 376  95 
4 บ้านโพนเพ็ก 138 118 256  56 
5 บ้านดุมน้อย 229 250 479 117 
6 บ้านดุมใหญ่ 393 364 757  212 
7 บ้านท่าลาด 188 197 385  89 
8 บ้านบัวยาง 362 367 729  203 
9 บ้านดอนชี 104 130 234  60 
10 บ้านโนนเค็ง 65 64 129  37 
11 บ้านเลิงน้อย 141 101 242  55 
12 บ้านดงยาง 312 314 626 143 
13 บ้านหนองแสง 264 276 540 145 
รวม 2,968 2,970 5,938  1,503

 

ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง การตรวจสอบบ้านจากทะเบียนบ้าน ข้อมูล ณ มกราคม 2559