แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2566

19 พ.ค. 2023 14:22:11 Local Performance Assessment (LPA) อบต.ดุมใหญ่ 119
   ตัวชี้วัด  ข้อมูล   แหล่งข้อมูล URL  ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ...