ปรับปรุงล่าสุด 14 ม.ค. 2021 17:21:49 1,274

 

ที่ตั้ง

              ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบค่อนข้างเรียบ มีความลาดชันตั้งแต่ 0.2% และมีลักษณะพื้นที่เป็นลูกคลื่นลาดเล็กน้อยถึงลาดชัน นอกจากนี้ยังมีสภาพพื้นที่แบบสันดินริมแม่น้ำตามแนวลำเซบก ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกของตำบล บริเวณพื้นที่ของตำบลมีลำห้วยหนองน้ำกระจายอยู่หลายแห่ง แต่ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพตื้นเขิน สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย

อาณาเขตติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ต่างๆดังนี้

          ทิศเหนือ       ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบกและอำเภอลืออำนาจ

          ทิศใต้           ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง

          ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

          ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลยางโยภาพ