ราคากลาง โครงการขยายผิวจราจร วางท่อระบายน้ำจากบ้านเลขที่ 26 เชื่อมถนนทางหลวงชนบท 3024 (บ้านดงยาง หมู่ที่ 12)

11 ก.ค. 2023 09:00:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ดุมใหญ่ 335