ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม (ข้าราชการหรือพนักงาน) และลูกจ้าง มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566

1 ต.ค. 2021 09:00:00 ประกาศคุณธรรมจริยธรรม อบต.ดุมใหญ่ 288