ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมเกรดบดอัด หมู่ที่ 2

28 มี.ค. 2015 16:00:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ดุมใหญ่ 55