การกำหนดราคากลาง โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

การกำหนดราคากลาง โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

28 มี.ค. 2016 09:00:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ดุมใหญ่ 191