การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านเลขที่ 18 บ้านดุมน้อย ถึงบ้านเลขที่ 99 บ้านดุมน้อย หมู่ที่ 5

9 พ.ค. 2023 09:00:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ดุมใหญ่ 222