การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านดงยาง หมู่ที่ 12 บ้านดุมใหญ่ ถึงบ้านสงยาง หมู่ที่ 10 ตำบลเหล่า (บ้านดงยาง หมู่ที่ 12)

18 พ.ย. 2022 14:38:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ดุมใหญ่ 44