การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างตามเงินงบประมาณจ่ายขาดเงืนสะสม ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 18 โครงการ

24 ก.ค. 2017 09:00:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ดุมใหญ่ 164