การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างตามเงินงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2560 รวมทั้งสิ้น 18 โครงการ

24 ก.ค. 2017 09:00:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ดุมใหญ่ 173