การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านเลขที่ 99 ถึงบ่อเลิกกลาง ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 7

31 พ.ค. 2023 14:50:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ดุมใหญ่ 118