การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านเลขที่ 60 ถึงวัดป่าโพนเพ็ก ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 4

31 พ.ค. 2023 14:30:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ดุมใหญ่ 117