การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านเลขที่ 6 หมู่ที่ 3 ไปยังบ้านโนนเต็ง หมู่ที่ 10

31 พ.ค. 2023 14:30:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ดุมใหญ่ 289