การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางแดง ผิวพรรณ หมู่ที่ 8 ถึงบ่อเลิงกลาง หมู่ที่ 8

31 พ.ค. 2023 14:30:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ดุมใหญ่ 276