การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรมของ (ข้าราชการหรือพนักงาน) และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

3 ต.ค. 2023 09:00:00 ประกาศคุณธรรมจริยธรรม อบต.ดุมใหญ่ 42