แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1 - ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

14 พ.ย. 2023 09:00:00 งานบริหารงานบุคคล อบต.ดุมใหญ่ 38