โครงการ กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการ กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2564

12 พ.ค. 2022 10:16:23 แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต อบต.ดุมใหญ่ 56