โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566 (กิจกรรม 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร )

26 ก.ย. 2023 13:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 88


วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2566

          ทางองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ได้จัด โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566 (กิจกรรม 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร) ในวันที่ 25-26 กันยายน พ.ศ. 2566 โดยเน้นสมุนไพร เพื่อให้ชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้และสามารถนำสมุนไพรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันตามวิถีพอเพียงและนอกจากนั้นยังเป็นการอนุรักษ์พืชสมุนไพรพื้นบ้านในท้องถิ่นไทย โดยมี นาง อรชร  ดวงแก้ว  ตำแหน่ง แพทย์แผนไทยชำนาญการ และ นายณัฐพงษ์ ศุภลักษณ์  ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องสมุนไพร ในครั้งนี้