โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

22 ก.ย. 2023 11:35:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 123

วันที่ 22 กันยายน  2566
               นายบรรเทิง  ชะลูด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่  เป็นประธานเปิดโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2566  ณ ศาลเอนกประสงค์บ้านฮ่องไผ่  หมู่ที่3 ตำบลดุมใหญ่อำเภอม่วงสามสิบอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี