โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านฮ่องไผ่ หมู่ที่3 ถึงเขตบ้านโนนเล็ง หมู่ที่ 10 (บ้านฮ่องไผ่ หมู่ที่ 3)

14 ก.พ. 2022 09:14:31 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ดุมใหญ่ 275