แต่งตั้งตณะกรรมการกำหนดราคากลางตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560

9 มิ.ย. 2017 09:00:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ดุมใหญ่ 126