เรื่อง การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

16 ส.ค. 2019 14:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ดุมใหญ่ 181