ประชาสัมพันธ์ การส่งคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์

20 พ.ย. 2023 09:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ดุมใหญ่ 49

หน้าที่ความรับผิดชอบต่อเครื่องราชอิสริยาภรณ์
รู้หรือไม่ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไม่สามารถนำไปผลิตหรือจำหน่ายเอง โดยไม่ได้รับมอบหมายจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นะคะ

การสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพียงหน่วยงานเดียว
ผู้ผลิตหรือจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือคำยินยอมจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีความผิดทางกฎหมาย

ต้องส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เมื่อ
- ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตราสูงขึ้น
- ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกคืน
- ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์วายชนม์

หากส่งคืนไม่ได้ต้องชดใช้ตามบัญชีราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์
https://cdn2.me-qr.com/pdf/18732214.pdf 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้ ดังนี้ ครับ
พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก พ.ศ. 2484
https://cdn2.me-qr.com/pdf/18731277.pdf

พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2484 
https://cdn2.me-qr.com/pdf/18731283.pdf