ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ เรื่อง การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 5 โครงการ

26 ก.ย. 2019 15:15:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ดุมใหญ่ 136