ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 เม.ย. 2022 09:00:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ดุมใหญ่ 253