กิจกรรมแสดงเจตจำนงในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นแสดงสัญลักษณ์แสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริต

9 พ.ค. 2022 11:40:28 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 145

วันจันทร์ที่  9  พฤษภาคม  2565 เวลา 10.30 น. นายบรรเทิง  ชะลูด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นแสดงสัญลักษณ์แสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริต บริเวณหน้าอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี