การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2560 สำหรับโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กและศูนย์พัฒนาเด็ฏปฐมวัย

18 พ.ค. 2017 09:00:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ดุมใหญ่ 111