การกำหนดราคากลาง โครงการสายจากทางเชื่อมถนนหลวงชนบทหมายเลข 3024 บ้านฮ่องไผ่ หมู่ที่ 3 ถึงบ้านดอนชี หมู่ที่ 9

4 พ.ย. 2022 09:00:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ดุมใหญ่ 44