การกำหนดราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำจากบ้านเลขืี่ 163 หมู่ที่ 2 ถึงบ้านเลขที่ 162 หมู่ที่ 2 ช่วงที่ 1 (บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2)

24 มี.ค. 2023 09:00:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ดุมใหญ่ 116