การกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชำรุด หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 11 ตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

14 มี.ค. 2022 09:00:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ดุมใหญ่ 340