การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านเลขที่ 42 ถึงบ้านเลขที่ 41 บ้านดงยาง หมู่ที่ 1

9 พ.ค. 2023 09:00:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ดุมใหญ่ 124