การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมสายจากบ้านเลขที่ 46 หมู่ที่ 11 ถึงบ้านดงยาง หมู่ที่ 1 (บ้านเลิงน้อย หมู่ที่ 11)

9 พ.ค. 2023 09:00:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ดุมใหญ่ 344