การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2559

12 ก.ย. 2016 09:00:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ดุมใหญ่ 130