header

สำหรับสมาชิก

222109
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
136
115
390
220879
840
4377
222109
หมายเลขไอพี: 3.236.97.49
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-07-08 21:04:09

แผนผังกระบวนงานการให้บริการประชาชน

logo

 

การกำหนดกระบวนงาน  ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน 14 กระบวนงาน

 

ลำดับที่     กระบวนงานบริการ

ระยะเวลาเดิมที่ให้บริการ                       

ระยะเวลาที่ปรับลดให้บริการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1 จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 10  นาที / ราย 3 นาที / ราย กองคลัง
2 จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 10  นาที / ราย 3 นาที / ราย กองคลัง
3 จัดเก็บภาษีป้าย 10  นาที / ราย 3 นาที / ราย กองคลัง
4

การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

-ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต
30 วัน / ราย 20 วัน / ราย กองคลัง
5 สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค 2 วัน/ราย 1 วัน/ราย สำนักปลัด
6 การพิจารณาคำขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งก่อสร้าง

7 วัน/ราย

5 วัน/ราย

ส่วนโยธา
7 ช่วยเหลือสาธารณภัย ในทันที ในทันที สำนักปลัด
8 รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ -

แจ้งตอบผลการดำเนินงาน

ภายใน 15 วันทำการ
สำนักปลัด
9

การขออนุญาตการขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร

-ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต
7  วัน / ราย 1 วัน / ราย กองคลัง
10

การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

- ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต

30  วัน / ราย

15  วัน / ราย

กองคลัง
11 การพิจารณาคำขอกู้ยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 15 วัน/ราย 7  วัน / ราย สำนักปลัด
12 การจดทะเบียนพาณิชย์ 10 นาที / ราย 5 นาที / ราย สำนักปลัด
13

สวัสดิการและพัฒนาชุมชน

งานส่งเสริมอาชีพ  และงาน

สังคมสงเคราะห์
30  นาที / ราย 20 นาที / ราย สำนักปลัด
14 ซ่อมแซมไฟฟ้าชำรุด 7 วันทำการ 3  วันทำการ ส่วนโยธา

 

ดาวน์โหลดเอกสารแผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ14ขั้นตอน

 

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี