วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

 "องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ จะเป็นองค์กรที่มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การบริการมีคุณภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการขับเคลื่อนกลไกพัฒนา  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน