header

สำหรับสมาชิก

222116
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
143
115
397
220879
847
4377
222116
หมายเลขไอพี: 3.236.97.49
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-07-08 21:17:50

คู่มือสำหรับประชาชน

คมอคะ

คู่มือสำหรับประชาชน

การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่

การรับชำระภาษีป้าย

การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557

การขอรับใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ (กรณีบุคคลธรรมดา)

การขอรับใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ (กรณีนิติบุคคล)

การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ (กรณีบุคคลธรรมดา)

การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ (กรณีนิติบุคคล)

การขอต่ออายุหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบอาคาร (กรณีบุคคลธรรมดา)

การขอต่ออายุหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบอาคาร (กรณีนิติบุคคล)

การขอขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบอาคาร (กรณีบุคคลธรรมดา)

การขอขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบอาคาร (กรณีนิติบุคคล)

การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร

การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22

 

-แนวทางในการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน

-ประกาศการใช้คู่มือสำหรับประชาชน

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี