เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2563 ของสำนักการตรวจเงินแผ่นดิน

 logo

ประกาศ  อบต.ดุมใหญ่  เรื่อง  รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน 
ประจำปี พ.ศ.  2563  ของสำนักการตรวจเงินแผ่นดิน