header

การบริหารทรัพยากรบุคคล

สำหรับสมาชิก

233002
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
138
124
262
231327
4221
3458
233002
หมายเลขไอพี: 3.228.10.17
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-09-28 18:48:23

กิจการสภา

logo

ข่า

 ข่าวสารกิจการสภา

 หนังสือเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562

เรยกประชมท1ป62

หนังสือขอเชิญประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562และวาระการประชุม

เชญประชมท1ป62 วาระการประชมท1ป62

หนังสือเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562และประกาศ

 เรยกประชมท2ป62ประกาศท2ป62

หนังสือขอเชิญประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562และวาระการประชุม

 เชญประชมท2ป62วาระการประชมท2ป62

หนังสือเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562และประกาศ

เรยกประชมท3ป62ประกาศท3ป62

หนังสือขอเชิญประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562และวาระการประชุม

 เชญประชมท3ป62วาระการประชมท3ป62

หนังสือเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562และประกาศ

 เรยกประชมท4ป62ประกาศท4ป62

หนังสือขอเชิญประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562และวาระการประชุม

 เชญประชมท4ป62วาระการประชมท4ป62

หนังสือเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562ครั้งที่ 2และประกาศ

 เรยกประชมท4ครงท2ป62ประกาศท4ครง2ป62

หนังสือขอเชิญประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562ครั้งที่ 2และวาระการประชุม

 เชญประชมท4ครง2ป62วาระการประชมท4ครง2ป62

หนังสือนัดประชุม 

 นดประชมสมยท3ครงท2

 หนังสือขออนุมัติร่างข้อบัญญัติประจำปี 2562

ขออนมตรางขอบญญตป62

หนังสือส่งสำเนาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2562

สงสำเนาขอบญญตป62

หนังสือส่งเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559

ประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559

หนังสือส่งนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559

ระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี